dimecres, 29 d’abril de 2015

1. Què són els àcids i les bases? Quins exemples podem trobar a casa?


  • Què és un àcid?
Un àcid és qualsevol compost químic que, quan es dissol en aigua, produeix una solució amb una activitat de catió hidroni major que l'aigua pura, és a dir, un pH menor que 7. Els àcids poden existir en forma de sòlids, líquids o gasos segons de la temperatura, i també poden existir com a substàncies pures o en solució.
A les substàncies químiques que tenen la propietat d'un àcid se les denomina àcides.
  • Exemples d'àcids:
Alguns exemples comuns són l'àcid acètic (al vinagre), l'àcid clorhídric (al salfumant i als sucs gàstrics), l'àcid acetilsalicílic (a l'aspirina) o l'àcid sulfúric (usat en bateries d'automòbil).
  • Sistemes àcid/base:
 Els sistemes àcid/base es diferencien de les reaccions redox en el fet que, en aquestes últimes, hi ha un canvi en l'estat d'oxidació.
En química, una base és una substància que pot absorbir ions hidrogen (protons, H+) del medi o, d'una manera més general, cedir parells d'electrons. 
 Les bases es poden entendre com l'oposat químic dels àcids. La reacció entre un àcid i una base s'anomena neutralització. Les bases i els àcids són vists com a contraris perquè l'efecte d'un àcid és incrementar la concentració en aigua dels ions hidroni (H3O+), mentre que l'efecte de les bases és justament fer-la decréixer.

LLOCS WEB CONSULTATS: 
  • http://ca.wikipedia.org/wiki/Base_qu%C3%ADmica
  •  http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid
  •  http://es.slideshare.net/joseangelb7/acids-i-bases-ies-badalona-vii
  • http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/formulacio/index_acids.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada